NATJEČAJI

REZULTATI NATJEČAJA ZA RADNO MJESTONASTAVNIK TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE, puno i neodređeno radno vrijeme

Pisana provjera sposobnosti, motivacije i vještina, za kandidate koji su zadovoljili uvjete natječaja, održana je 02.02.2021. Prema postignutim rezultatima pisane provjere sposobnosti, motivacije i vještina, Povjerenstvo za izbor kandidata na razgovor 08.02.2021. pozvalo je kandidate koji su ostvarili najviše bodova:

 

Inicijali kandidata

Broj bodova

1.

H.J.

30

2.

D.G.

30

Nakon obavljenog razgovora, Povjerenstvo je donijelo odluku o izboru kandidata H.J. na natječaju objavljenom za radno mjesto nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture na puno i neodređeno radno vrijeme.

U Zagrebu, 9. veljače 2021.

REZULTATI NATJEČAJA ZA RADNO MJESTOSPREMAČICA, puno i neodređeno radno vrijeme

Razgovor pred Povjerenstvom, za kandidate koji su zadovoljili uvjete natječaja, održan je 26.01.2021. Povjerenstvo za izbor kandidata na razgovoru 26.01.2021. ocijenilo je kandidate kako slijedi:

 

Inicijali kandidata

Broj bodova

1.

M.P.

28

2.

A.R.

27

Nakon obavljenog razgovora, Povjerenstvo je donijelo odluku o izboru kandidata M.P. na natječaju objavljenom za radno mjesto spremačice na puno i neodređeno radno vrijeme.

U Zagrebu, 3. veljače 2021.

OBAVIJEST KANDIDATIMA UČESNICIMA NATJEČAJA

Na temelju objavljenog natječaja za nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture te zaprimljenim prijavama na isti, obavještavamo vas da će se pisana provjera sposobnosti, motivacije i vještina održati u utorak 02.02.2021. u 12 sati na način da će kandidati koji zadovoljavaju uvjete natječaja dobiti obavijest na mail. Za kandidata koji ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

U Zagrebu 29. siječnja 2021.

REZULTATI NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO: nastavnik FILOZOFIJE I LOGIKE, puno i određeno radno vrijeme

Pisana provjera sposobnosti, motivacije i vještina, za kandidate koji su zadovoljili uvjete natječaja, održana je 22.01.2021. Prema postignutim rezultatima pisane provjere sposobnosti, motivacije i vještina, Povjerenstvo za izbor kandidata na razgovor 26.01.2021. pozvalo je kandidate koji su ostvarili najviše bodova:

 

Inicijali kandidata

Broj bodova

1.

M.V.

30

2.

K.V.

30

Nakon obavljenog razgovora, Povjerenstvo je donijelo odluku o izboru kandidata K.V. na natječaju objavljenom za radno mjesto nastavnika filozofije i logike na puno i određeno radno vrijeme.

U Zagrebu 27. siječnja 2021.

VAŽNA OBAVIJEST

Svi kandidati koji zadovoljavaju uvjete dolje navedenih Natječaja, dobit će pismenu obavijest e – mailom o vremenu i  načinu provjere sposobnosti, motivacije i vještina te o eventualnom razgovoru s kandidatom. Molimo sve kandidate neka provjeravaju svoje e – poštanske sandučiće (dolazna pošta, neželjena, otpad…).

 

GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA

 

Zagreb, Trg Katarine Zrinske 5

KLASA: 112-07/21-01/01

URBROJ: 251-108-21-33

U Zagrebu, 13.01.2021.          

Gornjogradska gimnazija raspisuje javni natječaj za slobodno radno mjesto i to:

NASTAVNIK TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

–  puno i neodređeno radno vrijeme –   

40 sati ukupnog tjednog radnog vremena

UVJETI:  Prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Rok za primanje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Kandidati uz prijavu su dužni dostaviti:

  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ispis iz evidencije HZMO-a, ne starije od dana raspisivanja natječaja)
  • dokaz o državljanstvu
  • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članaka 106. Zakona (ne starije od dana raspisivanja natječaja)

Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisana. Priloge, odnosno isprave kandidati dostavljaju u neovjerenoj preslici uz obvezu predočenja izvornika na zahtjev. Natječajna dokumentacija se ne vraća kandidatima. Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se pozivaju uz naznaku da imaju pravo prednosti samo pod jednakim uvjetima.

U skladu sa člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, da dostave dokaze iz stavka 1. članka 103. gore navedenog zakona.       

U skladu sa člankom 103. stavkom 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: 

            POVEZNICA  NA INTERNETSKU STRANICU MINISTARSTVA BRANITELJA: Popis dokaza za ostvarivanje prava pri zapošljavanju

     Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Za oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola. Nepotpune prijave (koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju) kao i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati. Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja bit će pozvani na procjenu u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja Gornjogradske gimnazije koji je dostupan na mrežnim stranicama škole. Za kandidate prijavljenje na natječaj provest će se prethodna provjera sposobnosti i to pisanom provjerom sposobnosti, motivacije i vještina te razgovorom s kandidatima. Informacija o vremenu i mjestu održavanja prethodne provjere sposobnosti objavit će se na mrežnoj stranici škole. Za kandidata koji ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Natječaj će biti objavljen na web stranicama HZZ-a i Gornjogradske gimnazije i oglasnoj ploči škole.

U Zagrebu, 13. 01. 2021.

                                                                                           Ravnatelj:

                                                                                   Radovan Librić, prof.

 

Gornjogradska gimnazija raspisuje javni natječaj za slobodno radno mjesto i to:

  1. SPREMAČICA

–  puno i neodređeno radno vrijeme –   

40 sati ukupnog tjednog radnog vremena

UVJETI:  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Rok za primanje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Kandidati uz prijavu su dužni dostaviti:

 – životopis

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi

– elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ispis iz evidencije HZMO-a, ne starije od dana raspisivanja natječaja)

– dokaz o državljanstvu

– uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članaka 106. Zakona (ne starije od dana raspisivanja natječaja)

 

Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisana. Priloge, odnosno isprave kandidati dostavljaju u neovjerenoj preslici uz obvezu predočenja izvornika na zahtjev. Natječajna dokumentacija se ne vraća kandidatima. Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se pozivaju uz naznaku da imaju pravo prednosti samo pod jednakim uvjetima.

U skladu sa člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, da dostave dokaze iz stavka 1. članka 103. gore navedenog zakona.       

U skladu sa člankom 103. stavkom 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: 

            POVEZNICA  NA INTERNETSKU STRANICU MINISTARSTVA BRANITELJA: Popis dokaza za ostvarivanje prava pri zapošljavanju

     Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Za oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola. Nepotpune prijave (koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju) kao i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati. Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja bit će pozvani na procjenu u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja Gornjogradske gimnazije koji je dostupan na mrežnim stranicama škole. Za kandidate prijavljenje na natječaj provest će se prethodna provjera sposobnosti i to pisanom provjerom sposobnosti, motivacije i vještina te razgovorom s kandidatima. Informacija o vremenu i mjestu održavanja prethodne provjere sposobnosti objavit će se na mrežnoj stranici škole. Za kandidata koji ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Natječaj će biti objavljen na web stranicama HZZ-a i Gornjogradske gimnazije i oglasnoj ploči škole.

U Zagrebu, 13. 01. 2021.

                                                                                           Ravnatelj:

                                                                                   Radovan Librić, prof.

 

Gornjogradska gimnazija raspisuje javni natječaj za slobodno radno mjesto i to:

NASTAVNIK FILOZOFIJE I LOGIKE

– puno i određeno radno vrijeme –       

40 sati ukupnog tjednog radnog vremena (zamjena za duže bolovanje)

UVJETI:  Prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Rok za primanje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Kandidati uz prijavu su dužni dostaviti:

     –      molbu

–          presliku domovnice

–          presliku diplome

–          kratak životopis

U skladu sa člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, da dostave dokaze iz stavka 1. članka 103. gore navedenog zakona.       

U skladu sa člankom 103. stavkom 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: 

            POVEZNICA  NA INTERNETSKU STRANICU MINISTARSTVA BRANITELJA: Popis dokaza za ostvarivanje prava pri zapošljavanju

     Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Za oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola. Nepotpune prijave (koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju) kao i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati. Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja bit će pozvani na procjenu u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja Gornjogradske gimnazije koji je dostupan na mrežnim stranicama škole. Za kandidate prijavljenje na natječaj provest će se prethodna provjera sposobnosti i to pisanom provjerom sposobnosti, motivacije i vještina te razgovorom s kandidatima. Informacija o vremenu i mjestu održavanja prethodne provjere sposobnosti objavit će se na mrežnoj stranici škole. Za kandidata koji ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Natječaj će biti objavljen na web stranicama HZZ-a i Gornjogradske gimnazije i oglasnoj ploči škole.

Svi kandidati koji zadovoljavaju uvjete dolje navedenih Natječaja, dobit će pismenu obavijest e – mailom o vremenu i  načinu provjere sposobnosti, motivacije i vještina te o eventualnom razgovoru s kandidatom. Molimo sve kandidate neka provjeravaju svoje e – poštanske sandučiće (dolazna pošta, neželjena, otpad…).

U Zagrebu, 29. 12. 2020.

                                                                                           Ravnatelj:

                                                                                   Radovan Librić, prof.

 

GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA

Zagreb, Trg Katarine Zrinske 5

KLASA: 112-07/20-01/01

URBROJ: 251-108-20-221

U Zagrebu, 28.12.2020.          

Gornjogradska gimnazija raspisuje javni natječaj za slobodno radno mjesto i to:

  1. NASTAVNIK MATEMATIKE

 puno i određeno radno vrijeme

40 sati ukupnog tjednog radnog vremena (zamjena za rodiljni dopust)

UVJETI:  Prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Rok za primanje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Kandidati uz prijavu su dužni dostaviti: 

molbu

presliku domovnice

presliku diplome

kratak životopis

U skladu sa člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, da dostave dokaze iz stavka 1. članka 103. gore navedenog zakona.       

U skladu sa člankom 103. stavkom 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. 

            POVEZNICA  NA INTERNETSKU STRANICU MINISTARSTVA BRANITELJA: Popis dokaza za ostvarivanje prava pri zapošljavanju

     Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Za oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola. Nepotpune prijave (koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju) kao i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati. Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja bit će pozvani na procjenu u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja Gornjogradske gimnazije koji je dostupan na mrežnim stranicama škole. Za kandidate prijavljenje na natječaj provest će se prethodna provjera sposobnosti i to pisanom provjerom sposobnosti, motivacije i vještina te razgovorom s kandidatima. Informacija o vremenu i mjestu održavanja prethodne provjere sposobnosti objavit će se na mrežnoj stranici škole. Za kandidata koji ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Natječaj će biti objavljen na web stranicama HZZ-a i Gornjogradske gimnazije i oglasnoj ploči škole.

U Zagrebu, 28.12.2020.

                                                                                           Ravnatelj:

                                                                                   Radovan Librić,prof.

GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA
Zagreb, Trg Katarine Zrinske 5
KLASA: 112-07/20-01/01
URBROJ: 251-108-20-184
U Zagrebu, 17. 11. 2020.

Gornjogradska gimnazija raspisuje javni natječaj za slobodna radna mjesta i to:

1. NASTAVNIK MATEMATIKE
– puno i određeno radno vrijeme – 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena (zamjena za rodiljni dopust)
2. NASTAVNIK FIZIKE
– nepuno i određeno radno vrijeme – 27 sati ukupnog tjednog radnog vremena (zamjena za rodiljni dopust)
3. NASTAVNIK GEOGRAFIJE
– nepuno i određeno radno vrijeme – 16 sati ukupnog tjednog radnog vremena (do 31.08.2021.)
3. NASTAVNIK TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
– nepuno i određeno radno vrijeme – 36 sati ukupnog tjednog radnog vremena (zamjena za bolovanje)

UVJETI: Prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Rok za primanje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Kandidati uz prijavu su dužni dostaviti:
– molbu
– presliku domovnice
– presliku diplome
– kratak životopis

U skladu sa člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, da dostave dokaze iz stavka 1. članka 103. gore navedenog zakona.
U skladu sa člankom 103. stavkom 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva branitelja:: Popis dokaza za ostvarivanje prava pri zapošljavanju

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Za oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola. Nepotpune prijave (koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju) kao i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati. Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja bit će pozvani na procjenu u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja Gornjogradske gimnazije koji je dostupan na mrežnim stranicama škole. Za kandidate prijavljene na natječaj provest će se prethodna provjera sposobnosti i to pisanom provjerom sposobnosti, motivacije i vještina te razgovorom s kandidatima. Informacija o vremenu i mjestu održavanja prethodne provjere sposobnosti objavit će se na mrežnoj stranici škole. Za kandidata koji ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Natječaj će biti objavljen na web stranicama HZZ-a i Gornjogradske gimnazije i oglasnoj ploči škole.

U Zagrebu, 17. 11. 2020.
Ravnatelj:
Radovan Librić, prof.

REZULTATI PISANE PROVJERE SPOSOBNOSTI,

MOTIVACIJE I VJEŠTINA

NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA

ENGLESKOG JEZIKA – 20 sati

30. lipnja 2020.

 

INICIJALI KANDIDATA

BROJ BODOVA

1.

N.L.

30

2.

B.P.T.

28

REZULTATI PISANE PROVJERE SPOSOBNOSTI,

MOTIVACIJE I VJEŠTINA

NATJEČAJ ZA STRUČNOG SURADNIKA

KNJIŽNIČAR – 40 sati

30. lipnja 2020.

 

INICIJALI KANDIDATA

BROJ BODOVA

1.

Z.B.

29

2.

D.G.

28

Gornjogradska gimnazija raspisuje javni natječaj za slobodno radno mjesto:

NASTAVNIKA ENGLESKOG JEZIKA  –  pola radnog vremena, 20 sati tjedno, na neodređeno

UVJETI:  Prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Rok za primanje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Kandidati uz prijavu su dužni dostaviti:

     –      molbu

–          presliku domovnice

–          presliku diplome

–          kratak životopis

       U skladu sa člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1.  3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, da dostave dokaze iz stavka 1. članka 103. gore navedenog zakona.

    U skladu sa člankom 103. stavkom 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. 

 POVEZNICA  NA INTERNETSKU STRANICU MINISTARSTVA BRANITELJA

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

     Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Za oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

    Nepotpune prijave (koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju) kao i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

     Natječaj će biti objavljen na web stranicama HZZ-a i Gornjogradske gimnazije i oglasnoj ploči škole.

U Zagrebu, 03.06.2020.

                                                                                           Ravnatelj:

                                                                                   Radovan Librić,prof.

Gornjogradska gimnazija raspisuje javni natječaj za slobodno radno mjesto i to:

                     STRUČNI SURADNIK – KNJIŽNIČAR – puno i neodređeno radno vrijeme

UVJETI:  Prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019) i Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih znanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11). Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Rok za primanje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Kandidati uz prijavu su dužni dostaviti:    

–           molbu

–          presliku domovnice

–          presliku diplome

–          kratak životopis

       U skladu sa člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1.  3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, da dostave dokaze iz stavka 1. članka 103. gore navedenog zakona.

    U skladu sa člankom 103. stavkom 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. 

 POVEZNICA  NA INTERNETSKU STRANICU MINISTARSTVA BRANITELJA

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

     Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Za oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

    Nepotpune prijave (koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju) kao i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

     Natječaj će biti objavljen na web stranicama HZZ-a i Gornjogradske gimnazije i oglasnoj ploči škole.

U Zagrebu, 03.06.2020.

                                                                                           Ravnatelj:

                                                                                                Radovan Librić, prof.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja bit će pozvani na procjenu u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja Gornjogradske gimnazije koji je dostupan na mrežnim stranicama škole. Za kandidate prijavljene na natječaj provest će se prethodna provjera sposobnosti i to online pisanom provjerom sposobnosti, motivacije i vještina te razgovorom s kandidatima. Informacija o vremenu i mjestu održavanja prethodne provjere sposobnosti objavit će se na mrežnoj stranici škole, te biti dostavljena kandidatima na osobne email adrese. Za kandidata koji ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.