NATJEČAJI

Vrsta natječaja

Datum objave

Obavijest o izboru kandidata

Nastavnik/ica fizike - natječaj

6.3.2024.

Nastavnik/ica povijesti - natječaj

13.2.2024.

Nastavnik/ica povijesti - natječaj

2.2.2024.

- zbog novonastalih okolnosti vezanih uz natječaj nitko od kandidata nije izabran, te se natječaj obustavlja

- obavijest o promjeni termina drugog kruga natječajnog postupka

Nastavnik/ica filozofije i logike - natječaj

28.12.2023.

Nastavnik/ica glazbene umjetnosti - natječaj

28.12.2023.

Nastavnik/ica fizike - natječaj

28.12.2023.

- zbog novonastalih okolnosti vezanih uz natječaj nitko nije zaposlen

Nastavnik/ica povijesti - natječaj

28.12.2023.

obustavlja se

Nastavnik/ica povijesti - natječaj

30. 11. 2023

Nastavnik/ica fizike - natječaj

30. 11. 2023

Nastavnik/ica glazbene umjetnosti - natječaj

30. 11. 2023

Nastavnik/ica engleskog jezika – natječaj

8. 11. 2023.

Nastavnik/ica španjolskog jezika - natječaj

6. 11. 2023.

Nastavnik/ica biologije – natječaj

6. 11. 2023.

Nastavnik/ica geografije –natječaj

6. 11. 2023.

Nastavnik/ica informatike – natječaj

6. 11. 2023.

Nastavnik/ica tjelesne i zdravstvene kulture – natječaj

6. 11. 2023.

Spremač/ica - natječaj

1. 9. 2023.

Ravnatelj/ica - natječaj

2. 6. 2023.

Nastavnik/ica biologije - natječaj

15. 5. 2023.

obustavlja se

Nastavnik/ica logike i filozofije - natječaj

15. 5. 2023.

Spremač/ica - natječaj

15. 5. 2023.

GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA

ZAGREB, Trg Katarine Zrinske 5

KLASA: 112-09/23-01/01
URBROJ: 251-108-23-151
U Zagrebu, 01.09.2023.

Gornjogradska gimnazija raspisuje javni natječaj za slobodno radno mjesto i to:

 

 1. SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj

–  puno i neodređeno radno vrijeme

UVJETI:  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Rok za primanje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Kandidati uz prijavu su dužni dostaviti:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ispis iz evidencije HZMO-a, ne starije od dana raspisivanja natječaja)
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisana.

Priloge odnosno isprave kandidati dostavljaju u neovjerenoj preslici uz obvezu predočenja izvornika na zahtjev.

Natječajna dokumentacija se ne vraća kandidatima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.       

            POVEZNICA  NA INTERNETSKU STRANICU MINISTARSTVA BRANITELJA

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti. Sve informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Svi zaprimljeni osobni podaci iz molbi kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem molbe pristaju na navedeno, sve u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam dana od objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja bit će pozvani na procjenu u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja Gornjogradske gimnazije koji je dostupan na mrežnim stranicama škole. Za kandidate prijavljene na natječaj provest će se  prethodna provjera sposobnosti razgovorom s kandidatima.

Informacija o vremenu i mjestu održavanja testiranja dostavit će se na e-mail kandidata.

Kandidat koji ne pristupi navedenom testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Natječaj će biti objavljen na web stranicama HZZ-a i Gornjogradske gimnazije i oglasnoj ploči škole.

Prijave s potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Gornjogradska gimnazija, Zagreb, Trg Katarine Zrinske 5., na adresi  Jordanovac 8, Zagreb.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 Gornjogradska gimnazija, Zagreb

REZULTATI NATJEČAJNOG POSTUPKA ZA ODABIR KANDIDATA ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA FILOZOFIJE I LOGIKE:

Temeljem provedenog natječaja za radno mjesto nastavnika filozofije i logike na neodređeno i puno radno vrijeme, izabrana je kandidatkinja Ana Mrnarević, magistra komparativne književnosti i magistra edukacije filozofije.

REZULTATI NATJEČAJNOG POSTUPKA ZA ODABIR KANDIDATA ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA BIOLOGIJE:

Natječaj za odabir kandidata za nastavnika biologije na određeno i puno radno vrijeme se poništava.

REZULTATI NATJEČAJNOG POSTUPKA ZA ODABIR KANDIDATA ZA RADNO MJESTO SPREMAČICE:

Temeljem provedenog natječaja za radno mjesto spremačice na određeno i puno radno vrijeme, izabrana je kandidatkinja Nada Pranjić.

Rezultati prvog kruga natječajnog postupka za odabir kandidata na natječaju za nastavnika filozofije i logike u Gornjogradskoj gimnaziji: rezultati
Kandidati s najviše ostvarenih bodova pozvani su 6. lipnja 2023. godine u drugi krug natječajnog postupka i to prema rasporedu: 

1. RESAK26230 – 16 bodova – u 11,45 sati
2. ANETT13084 – 14 bodova – u 12,00 sati
3. 10854MUDRA – 14 bodova – u 12,15 sati
4. DYLAN12345 – 13 bodova – u 12,30 sati
5. DYLAN66600 – 13 bodova – u 12,45 sati

Drugi krug natječajnog postupka održat će se u prostorijama Gornjogradske gimnazije, učionica Z6, na adresi Jordanovac 8, Zagreb.

GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA
ZAGREB, Trg Katarine Zrinske 5
KLASA: 007-03/23-01/05
URBROJ:251-108-23-01
U Zagrebu, 02.06.2023.

Na temelju članka 40. Zakona o ustanovama i članka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članka 57. Statuta škole, Školski odbor Gornjogradske gimnazije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja škole.

Ravnatelj školske ustanove mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij;
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona.
2) uvjete propisane člankom 106. ovoga Zakona,
3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti (izvornik ili preslike dokumenata):
– životopis
– domovnicu
– diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
– potvrdu o položenome stručnom ispitu (ako su radni odnos zasnovali nakon 12. ožujka 1994. godine)
– uvjerenje prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana), da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
– potvrdu školske ustanove o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa
– program rada za mandatno razdoblje
– potvrdu ili elektronički zapis HZMO-a o radnom iskustvu
– pisanu suglasnost kandidata prema kojoj Gornjogradska gimnazija može pribaviti uvjerenje o podacima iz kaznene evidencije kao dokaz da kandidat nije pravomoćno osuđen za neko od kaznenih djela navedenih u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti. Sve informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno, sve u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.
Ravnatelj se imenuje na pet godina.
Rok za podnošenje prijava je osam dana od objave natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave s potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu:
Gornjogradska gimnazija, Zagreb, Jordanovac 8, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja – ne otvarati«.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Gornjogradska gimnazija

Predsjednik Školskog odbora:
Mladen Sučević, v.r.

GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA
ZAGREB, Trg Katarine Zrinske 5
KLASA: 112-09/23-01/01
URBROJ: 251-108-23-112
U Zagrebu, 15.05.2023.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Gornjogradska gimnazija raspisuje

NATJEČAJ

1. NASTAVNIK FILOZOFIJE I LOGIKE – 1 izvršitelj –
– na neodređeno i puno radno vrijeme (upražnjeni poslovi)

UVJETI: Prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Kandidati uz prijavu su dužni dostaviti:
– molbu
– životopis
– presliku domovnice
– presliku diplome, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
– potvrdu ili elektronički zapis HZMO-a o radnom iskustvu
– uvjerenje prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
– pisanu suglasnost kandidata prema kojoj Gornjogradska gimnazija može pribaviti uvjerenje o podatcima iz kaznene evidencije kao dokaz da kandidat nije pravomoćno osuđen za neko od kaznenih djela u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.
POVEZNICA NA INTERNETSKU STRANICU MINISTARSTVA BRANITELJA
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta. Sve informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Svi zaprimljeni osobni podaci iz molbi kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem molbe pristaju na navedeno, sve u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.
Rok za podnošenje prijava kandidata je osam dana od objave natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Za kandidate prijavljene na natječaj, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, provest će se prethodna provjera sposobnosti i to: pisanom provjerom sposobnosti, motivacije i vještina (testiranje), te razgovorom s kandidatima, sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Gornjogradske gimnazije, dostupnom na mrežnim stranicama škole.
Informacija o vremenu i mjestu održavanja testiranja dostavit će se na e-mail kandidata.
Kandidat koji ne pristupi navedenom testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Natječaj će biti objavljen na web stranicama HZZ-a i Gornjogradske gimnazije i oglasnoj ploči škole.

Prijave s potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu:
Gornjogradska gimnazija, Zagreb, Trg Katarine Zrinske 5., na adresi Jordanovac 8, Zagreb.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Gornjogradska gimnazija, Zagreb

GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA
ZAGREB, Trg Katarine Zrinske 5
KLASA: 112-09/23-01/01
URBROJ: 251-108-23-114
U Zagrebu, 15.05.2023.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Gornjogradska gimnazija raspisuje

NATJEČAJ

1. NASTAVNIK BIOLOGIJE – 1 izvršitelj –
– na određeno i puno radno vrijeme (do povratka na rad odsutne djelatnice)


UVJETI: Prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Kandidati uz prijavu su dužni dostaviti:
– molbu
– životopis
– presliku domovnice
– presliku diplome, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
– potvrdu ili elektronički zapis HZMO-a o radnom iskustvu
– uvjerenje prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
– pisanu suglasnost kandidata prema kojoj Gornjogradska gimnazija može pribaviti uvjerenje o podatcima iz kaznene evidencije kao dokaz da kandidat nije pravomoćno osuđen za neko od kaznenih djela u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.
POVEZNICA NA INTERNETSKU STRANICU MINISTARSTVA BRANITELJA
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta. Sve informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Svi zaprimljeni osobni podaci iz molbi kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem molbe pristaju na navedeno, sve u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.
Rok za podnošenje prijava kandidata je osam dana od objave natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Za kandidate prijavljene na natječaj, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, provest će se prethodna provjera sposobnosti i to: pisanom provjerom sposobnosti, motivacije i vještina (testiranje), te razgovorom s kandidatima, sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Gornjogradske gimnazije, dostupnom na mrežnim stranicama škole.
Informacija o vremenu i mjestu održavanja testiranja dostavit će se na e-mail kandidata.
Kandidat koji ne pristupi navedenom testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Natječaj će biti objavljen na web stranicama HZZ-a i Gornjogradske gimnazije i oglasnoj ploči škole.

Prijave s potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu:
Gornjogradska gimnazija, Zagreb, Trg Katarine Zrinske 5., na adresi Jordanovac 8, Zagreb.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Gornjogradska gimnazija, Zagreb

GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA
ZAGREB, Trg Katarine Zrinske 5
KLASA: 112-09/23-01/01
URBROJ: 251-108-23-113
U Zagrebu, 15.05.2023.

Gornjogradska gimnazija raspisuje javni natječaj za slobodno radno mjesto i to:

                                                                1. SPREMAČICA – 1 izvršitelj
                                            – puno i određeno radno vrijeme (zamjena za bolovanje)

UVJETI: Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Rok za primanje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.
Kandidati uz prijavu su dužni dostaviti:
• životopis
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi
• elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ispis iz evidencije HZMO-a, ne starije od dana raspisivanja natječaja)
• dokaz o državljanstvu
• uvjerenje prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisana.
Priloge odnosno isprave kandidati dostavljaju u neovjerenoj preslici uz obvezu predočenja izvornika na zahtjev.
Natječajna dokumentacija se ne vraća kandidatima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.
POVEZNICA NA INTERNETSKU STRANICU MINISTARSTVA BRANITELJA
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta. Sve informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843


Svi zaprimljeni osobni podaci iz molbi kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem molbe pristaju na navedeno, sve u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.
Rok za podnošenje prijava kandidata je osam dana od objave natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja bit će pozvani na procjenu u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja Gornjogradske gimnazije koji je dostupan na mrežnim stranicama škole. Za kandidate prijavljene na natječaj provest će se prethodna provjera sposobnosti razgovorom s kandidatima.
Informacija o vremenu i mjestu održavanja testiranja dostavit će se na e-mail kandidata.
Kandidat koji ne pristupi navedenom testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Natječaj će biti objavljen na web stranicama HZZ-a i Gornjogradske gimnazije i oglasnoj ploči škole.

Prijave s potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu:
Gornjogradska gimnazija, Zagreb, Trg Katarine Zrinske 5., na adresi Jordanovac 8, Zagreb.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Gornjogradska gimnazija, Zagreb

Temeljem provedenog natječaja za radno mjesto nastavnika filozofije i logike na neodređeno i puno radno vrijeme, izabran je kandidat R.K.

Temeljem provedenog natječaja za radno mjesto nastavnika sociologije i politike i gospodarstva na određeno i puno radno vrijeme, izabran je kandidat M.Č.

Temeljem provedenog natječaja za radno mjesto nastavnika biologije na određeno i puno radno vrijeme, izabran je kandidat S.L.

Temeljem provedenog natječaja za radno mjesto nastavnika engleskog jezika na određeno i nepuno radno vrijeme, izabran je kandidat A.L.F.

Temeljem provedenog natječaja za radno mjesto nastavnika matematike na neodređeno i puno radno vrijeme, izabran je kandidat R.M.

NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA FILOZOFIJE I LOGIKE
Nakon provedene pisane provjere dvoje kandidata pozivaju se na razgovor u Gornjogradsku gimnaziju, Jordanovac 8 u utorak 4. travnja 2023. Kandidati koji će biti pozvani na razgovor su:
1. R. K. u 15.45
2. D. R. DŽ. u 16.00

NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA SOCIOLOGIJE I POLITIKE I GOSPODARSTVA
Nakon provedene pisane provjere dvoje kandidata pozivaju se na razgovor u Gornjogradsku gimnaziju, Jordanovac 8 u utorak 4. travnja 2023. Kandidati koji će biti pozvani na razgovor su:
1. M. Č. u 16.30
2. M. O. N. u 16.45

NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA BIOLOGIJE
Nakon provedene pisane provjere dvoje kandidata pozivaju se na razgovor u Gornjogradsku gimnaziju, Jordanovac 8 u utorak 4.travnja 2023. Kandidati koji će biti pozvani na razgovor su:
1. S. L. u 14.00
2. N. F. u 14.30

NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA ENGLESKOG JEZIKA
Nakon provedene pisane provjere dvoje kandidata pozivaju se na razgovor u Gornjogradsku gimnaziju, Jordanovac 8 u utorak 4. travnja 2023. Kandidati koji će biti pozvani na razgovor su:
1. A. P. u 18.15
2. A. L. u 18.30

NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA MATEMATIKE
Nakon provedene pisane provjere jedan kandidat poziva se na razgovor u Gornjogradsku gimnaziju, Jordanovac 8 u utorak 4. travnja 2023. Drugi kandidat koji je pristupio ispitu nije ostvario bodove. Kandidat koji će biti pozvan na razgovor je:
1. R. M. u 17.00

GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA
ZAGREB, Trg Katarine Zrinske 5
KLASA: 112-09/23-01/01
URBROJ: 251-108-23-45
U Zagrebu, 13.03.2023.

Gornjogradska gimnazija raspisuje javni natječaj za slobodno radno mjesto i to:

1. SPREMAČICA – 1 izvršitelj

–  na određeno i puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje)

UVJETI:  Osnovna škola

Kandidati uz prijavu su dužni dostaviti:

 • životopis
 • dokaz o završenoj osnovnoj školi
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ispis iz evidencije HZMO-a, ne starije od dana raspisivanja natječaja)
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članaka 106. Zakona (ne starije od 30 dana)

Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisana.

Priloge odnosno isprave kandidati dostavljaju u neovjerenoj preslici uz obvezu predočenja izvornika na zahtjev.

Natječajna dokumentacija se ne vraća kandidatima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.      POVEZNICA  NA INTERNETSKU STRANICU MINISTARSTVA BRANITELJA: ovdje

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta. Sve informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Svi zaprimljeni osobni podaci iz molbi kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem molbe pristaju na navedeno, sve u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam dana od objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Za kandidate prijavljene na natječaj provest će se  prethodna provjera sposobnosti i to razgovorom s kandidatima (intervju).

Informacija o vremenu i mjestu održavanja razgovora dostavit će se na e-mail kandidata.

Kandidati koji ne pristupe navedenom razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

Natječaj će biti objavljen na web stranicama HZZ-a i Gornjogradske gimnazije i oglasnoj ploči škole.

Prijave s potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Gornjogradska gimnazija, Zagreb, Trg Katarine Zrinske 5., na adresi  Jordanovac 8, Zagreb.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Gornjogradska gimnazija, Zagreb

GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA
ZAGREB, Trg Katarine Zrinske 5
KLASA: 112-09/23-01/01
URBROJ: 251-108-23-44
U Zagrebu, 13.03.2023.

Na temelju članka  107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  Gornjogradska gimnazija raspisuje

NATJEČAJ

 1. NASTAVNIK MATEMATIKE – 1 izvršitelj –

–  na neodređeno i puno radno vrijeme (upražnjeni poslovi)

2. NASTAVNIK BIOLOGIJE – 1 izvršitelj –

–  na određeno i puno radno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust)

3. NASTAVNIK SOCIOLOGIJE I POLITIKE I GOSPODARSTVA – 1 izvršitelj –

–  na određeno i puno radno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust)

4. NASTAVNIK GLAZBENE UMJETNOSTI – 1 izvršitelj –

–  na određeno vrijeme do 31. 8. 2023. godine i nepuno radno vrijeme od 24 sata tjedno,

5. NASTAVNIK FILOZOFIJE I LOGIKE – 1 izvršitelj –

–  na neodređeno i puno radno vrijeme (upražnjeni poslovi)

  UVJETI:  Prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidati uz prijavu su dužni dostaviti:

 • molbu
 • životopis
 • presliku domovnice
 • presliku diplome, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • potvrdu ili elektronički zapis HZMO-a o radnom iskustvu
 • uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa.

 Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.      

POVEZNICA NA INTERNETSKU STRANICU MINISTARSTVA BRANITELJA: ovdje

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta. Sve informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Svi zaprimljeni osobni podaci iz molbi kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem molbe pristaju na navedeno, sve u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam dana od objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 Za kandidate prijavljene na natječaj, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, provest će se  prethodna provjera sposobnosti i to: pisanom provjerom sposobnosti, motivacije i vještina (testiranje), te razgovorom s kandidatima, sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Gornjogradske gimnazije, dostupnom na mrežnim stranicama škole.

Informacija o vremenu i mjestu održavanja testiranja dostavit će se na e-mail kandidata. Kandidat koji ne pristupi navedenom testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Natječaj će biti objavljen na web stranicama HZZ-a i Gornjogradske gimnazije i oglasnoj ploči škole.

Prijave s potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Gornjogradska gimnazija, Zagreb, Trg Katarine Zrinske 5., na adresi  Jordanovac 8, Zagreb.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Gornjogradska gimnazija, Zagreb

Temeljem provedenog natječaja za radno mjesto nastavnika fizike na neodređeno i puno radno vrijeme, izabran je kandidat M. C.

Temeljem provedenog natječaja za radno mjesto nastavnika filozofije i logike na neodređeno i puno radno vrijeme, izabran je kandidat R.K.

NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA FILOZOFIJE I LOGIKE

Nakon provedene pisane provjere na koju je pristupilo 12 kandidata, 6 kandidata ušlo je u drugi krug natječajnog postupka koji podrazumijeva razgovor s kandidatima. Svaki kandidat dobit će poziv za razgovor u četvrtak 2. ožujka 2023. u Gornjogradskoj gimnaziji, Jordanovac 8.

Kandidati koji će biti pozvani na razgovor:

 1. M.T.
 2. L.G.
 3. R.K.
 4. N.K.
 5. D.R.DŽ.
 6. A.M.

GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA

ZAGREB, Trg Katarine Zrinske 5

KLASA: 112-09/23-01/01
URBROJ: 251-108-23-33
U Zagrebu, 13.02.2023.

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Gornjogradska gimnazija raspisuje

NATJEČAJ

1. NASTAVNIK ENGLESKOG JEZIKA – 1 izvršitelj –

–  na određeno (do 31.07.2023.) i nepuno radno vrijeme (17 sati ukupnog radnog vremena)

UVJETI: Prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.


Kandidati uz prijavu su dužni dostaviti:
– molbu
– životopis
– presliku domovnice
– presliku diplome, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
– potvrdu ili elektronički zapis HZMO-a o radnom iskustvu
– uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.
POVEZNICA NA INTERNETSKU STRANICU MINISTARSTVA BRANITELJA: ovdje

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta. Sve informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Svi zaprimljeni osobni podaci iz molbi kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem molbe pristaju na navedeno, sve u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.
Rok za podnošenje prijava kandidata je osam dana od objave natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja bit će pozvani na procjenu u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja Gornjogradske gimnazije koji je dostupan na mrežnim stranicama škole. Za kandidate prijavljene na natječaj provest će se prethodna provjera sposobnosti i to pisanom provjerom (testiranje), sposobnosti, motivacije i vještina te razgovorom s kandidatima.

Informacija o vremenu i mjestu održavanja testiranja dostavit će se na e-mail kandidata.

Kandidat koji ne pristupi navedenom testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Natječaj će biti objavljen na web stranicama HZZ-a i Gornjogradske gimnazije i oglasnoj ploči škole.

Prijave s potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu:
Gornjogradska gimnazija, Zagreb, Trg Katarine Zrinske 5., na adresi Jordanovac 8, Zagreb.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Gornjogradska gimnazija, Zagreb

GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA
ZAGREB, Trg Katarine Zrinske 5
KLASA: 112-09/23-01/01
URBROJ: 251-108-23-01
U Zagrebu, 01.02.2023.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Gornjogradska gimnazija raspisuje

NATJEČAJ

                                                                                            1. NASTAVNIK FIZIKE – 1 izvršitelj –
                                                                                            – na neodređeno i puno radno vrijeme

UVJETI: Prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Kandidati uz prijavu su dužni dostaviti:
– molbu
– životopis
– presliku domovnice
– presliku diplome, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
– potvrdu ili elektronički zapis HZMO-a o radnom iskustvu
– uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.
POVEZNICA NA INTERNETSKU STRANICU MINISTARSTVA BRANITELJA: ovdje

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta. Sve informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Svi zaprimljeni osobni podaci iz molbi kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem molbe pristaju na navedeno, sve u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.
Rok za podnošenje prijava kandidata je osam dana od objave natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja bit će pozvani na procjenu u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja Gornjogradske gimnazije koji je dostupan na mrežnim stranicama škole. Za kandidate prijavljene na natječaj provest će se prethodna provjera sposobnosti i to pisanom provjerom (testiranje), sposobnosti, motivacije i vještina te razgovorom s kandidatima.
Informacija o vremenu i mjestu održavanja testiranja dostavit će se na e-mail kandidata.
Kandidat koji ne pristupi navedenom testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Natječaj će biti objavljen na web stranicama HZZ-a i Gornjogradske gimnazije i oglasnoj ploči škole.

Prijave s potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu:
Gornjogradska gimnazija, Zagreb, Trg Katarine Zrinske 5., na adresi Jordanovac 8, Zagreb.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Gornjogradska gimnazija, Zagreb

GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA
ZAGREB, Trg Katarine Zrinske 5
KLASA: 112-09/23-01/01
URBROJ: 251-108-23-01
U Zagrebu, 17.01.2023.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Gornjogradska gimnazija raspisuje

NATJEČAJ

1. NASTAVNIK MATEMATIKE – 1 izvršitelj –
– na neodređeno i puno radno vrijeme
1. NASTAVNIK FILOZOFIJE I LOGIKE – 1 izvršitelj –
– na neodređeno i puno radno vrijeme

UVJETI: Prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Kandidati uz prijavu su dužni dostaviti:
– molbu
– životopis
– presliku domovnice
– presliku diplome, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
– potvrdu ili elektronički zapis HZMO-a o radnom iskustvu
– uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.
POVEZNICA NA INTERNETSKU STRANICU MINISTARSTVA BRANITELJA: ovdje

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta. Sve informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Svi zaprimljeni osobni podaci iz molbi kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem molbe pristaju na navedeno, sve u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.
Rok za podnošenje prijava kandidata je osam dana od objave natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja bit će pozvani na procjenu u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja Gornjogradske gimnazije koji je dostupan na mrežnim stranicama škole. Za kandidate prijavljene na natječaj provest će se prethodna provjera sposobnosti i to pisanom provjerom (testiranje), sposobnosti, motivacije i vještina te razgovorom s kandidatima.
Informacija o vremenu i mjestu održavanja testiranja dostavit će se na e-mail kandidata.
Kandidat koji ne pristupi navedenom testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Natječaj će biti objavljen na web stranicama HZZ-a i Gornjogradske gimnazije i oglasnoj ploči škole.

Prijave s potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu:
Gornjogradska gimnazija, Zagreb, Trg Katarine Zrinske 5., na adresi Jordanovac 8, Zagreb.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Gornjogradska gimnazija, Zagreb