Pravilnik

IZVADAK IZ PRAVILNIKA I PRAVILA ZA PROVOĐENJE DRŽAVNE MATURE

Što je državna matura?

Skup ispita kojima se provjeravaju i vrednuju znanja, vještine i sposobnosti učenika koje su stekli tijekom obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi prema propisanim nastavnim planovima i programima

ZA UČENIKE GIMNAZIJA MATURA JE OBAVEZNA!!!

Pravilnik o polaganju

Članak 1.

(2) Srednje obrazovanje učenika gimnazijskih programa obrazovanja završava polaganjem državne mature.

Članak 2.

(1) Državna se matura provodi polaganjem ispita državne mature.

(2) Ispiti državne mature ispiti su iz općeobrazovnih predmeta.

(3) Ispiti državne mature na standardizirani se način provode u cijeloj državi u isto vrijeme i pod jednakim uvjetima i kriterijima za sve učenike, odnosno pristupnike.

(4) Ispite provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u suradnji sa školama i ostalim javnim ustanovama uključenim u provedbu ispita državne mature.

Članak 3.

(1) Državna se matura sastoji od obveznoga i izbornoga dijela.

Članak 4.

(1) Obvezni se dio državne mature sastoji od ispita iz predmeta:
– hrvatskoga jezika,
– matematike i
– stranoga jezika.
koji se polažu u dvije razine: osnovna B ili viša A razina

Napomena : strani jezici  su engleski, njemački, talijanski, španjolski i francuski i mogućnost polaganja materinjeg jezika nacionalne manjine

Odabir razine ispita
— Prema vlastitim afinitetima i zahtjevima visokih učilišta na kojima želite nastaviti školovanje
— ako studij zahtjeva osnovnu B razinu možete prijaviti i višu A razinu i time ostvariti više bodova ali morate biti svjesni težine više razine
— OSNOVNE RAZLIKE : proučiti Ispitne kataloge 
1. Hrvatski jezik – trajanje isto, najmanje 400 riječi na A a 350 na B razini, broj dijela na A razini 14 a osnovnoj 8
2. Matematika – viša razina se piše 3 sata i većini je premalo vremena dok osnovna traje 2.5 i većini je previše vremena, na osnovnoj se ispituje gradivo 1 i 2.razreda a na višoj svih razreda
3. Engleski jezik – viša razina traje 180min (70+35+75) a osnovna 85min (60+25) i nema pisanja zahtjevnijeg eseja
 
Članak 5.
 
(1) Učenik je uspješno položio državnu maturu ako je uspješno završio nastavni plan i program za gimnazije te položio sve ispite iz obveznoga dijela državne mature.
 
Članak 7.
 
Iz izbornoga dijela državne mature pristupnik bira predmete koje će polagati, a u jednome roku može birati najviše šest izbornih predmeta.

Napomena: prema zahtjevima visokih učilišta.

Članak 15.

(1) Ispiti državne mature polažu se u ljetnomu i jesenskomu ispitnom roku.

—jesenski rok DM 19/20 (24.8-4.9)

(6) Kalendarom ispita utvrđuju se datumi prijave i održavanja ispita te datum objave konačnih rezultata ispita i datum izdavanja svjedodžbi i potvrda, za svaki pojedini ispitni rok. 

Članak 16.

Pravo pristupa polaganju državne mature imaju učenici, koji su s uspjehom završili završni razred na kraju nastavne godine, što uključuje i učenike, odnosno pristupnike kojima je pozitivno riješen prigovor na zaključenu negativnu ocjenu.

Napomena: učenici koji su upućeni na popravne/razredne ispite ne mogu polagati ljetni rok

Članak 17.

(1) Prijavljeni ispiti mogu se, iz opravdanih razloga, promijeniti, što znači odjaviti ispit i prijaviti drugi, najkasnije 30 dana prije početka ljetnog roka, tj 15 dana prije početka jesenskog roka do 3.5

(3) Ako ispit nije mogao, iz opravdanih razloga, biti prijavljen u propisanome roku, može se prijaviti naknadno, ali najkasnije 30 dana prije početka ljetnog roka, tj 15 dana prije početka jesenskog roka  do 3.5

(4) Opravdani razlozi za naknadnu prijavu ispita mogu biti:

– teži zdravstveni problemi u razdoblju trajanja prijava ispita

– smrt u obitelji

– prometna ili druga nesreća i drugi opravdani razlozi. NE I PROMJENA FAKULTETA

(5) O opravdanosti razloga odlučuje ispitno povjerenstvo na temelju odgovarajućih dokaza, a odluku potpisuje predsjednik ispitnoga povjerenstva

Javiti se koordinatorici sa zamolbom i dokazima

Članak 18.

(1) Polaganje prijavljenih ispita može se odjaviti najkasnije 30 dana prije početka ljetnog roka, tj 15 dana prije početka jesenskog roka do 14.5

(2) Ako prijavljeni ispit nije odjavljen u roku, a ispitu se ne pristupi, o razlozima se mora izvijestiti ispitno povjerenstvo najkasnije u roku od 24 sata od početka ispita.

(3) Dokazi o opravdanosti izostanka moraju se dostaviti u roku od tri dana nakon održanoga ispita.

(4) Ako se ispit ne odjavi u roku i ne prilože se dokazi o opravdanosti izostanka u propisanim rokovima, smatra se da je iskorišten ispitni rok te je nužno platiti naknadu za troškove polaganja ispita.  (175 kn po ispitu)

Napomena : u slučaju neplaćanja neće se izdati Svjedodžba

Članak 19.

Mjesto pisanja ispita državne mature određuje Centar.
 

Članak 20.

(1) Učenici imaju pravo na polaganje prijavljenih ispita bez obveze plaćanja troškova u kalendarskoj godini u kojoj završavaju završni razred srednjega obrazovanja.
(3) Iznos troškova polaganja ispita određuje Centar do početka školske godine za tu školsku godinu.
 
—učenik koji je na jednom ili više obveznih ispita državne mature ocijenjen ocjenom nedovoljan (1), upućuje se na polaganje nepoloženih ispita u sljedećemu ispitnom roku.
—negativna ocjena iz izbornog predmeta nije pad na maturi već  učenika neće rangirati na fakultetima za koji je bio potreban taj izborni predmet
—ako učenik želi popraviti ocjenu iz položenoga ispita državne mature, može ponovno polagati ispit no tada ga plaća
—ako je ispit pao onda ga ne plaća

—ako se ispit polaže u istoj školskoj godini  (ljetni i jesenski rok DM 19/20) onda se za upis na studijski program boduje bolja ocjena, a ako polaže ispit sljedeće godine (npr ljetni 20/21) onda  se gleda samo taj zadnji ispit s time da ako je pao obavezni ispit neće biti rangiran na visoko učilište

— stranica Postani-student ima tab “Moja zaduženja” gdje se vidi je li učenik obvezan platiti ispit mature (ne vide se zaduženja prema fakultetima)

Članak 21.

(2) Učenici, odnosno pristupnici s teškoćama ispite državne mature polažu uz primjenu prilagođene ispitne tehnologije, a temeljem odluke Centra o vrsti prilagodbe

Članak 31.

(1) Prekršaji pristupnika na ispitu jesu:
 
1. nepridržavanje uputa dežurnoga nastavnika,
2. upisivanje neprimjerenih znakova ili neprimjerenih sadržaja u ispitni test,
3. nepridržavanje uputa o uporabi propisanoga pribora,
4. osvrtanje, razgovaranje, odnosno sporazumijevanje,
5. ometanje tijeka ispita,
6. narušavanje tajnosti identiteta potpisivanjem ili slično
7. prepisivanje ili dopuštanje prepisivanja,
8. posjedovanje ili korištenje nedopuštenih pomagala,
9. predavanje uratka drugoga pristupnika,
10. nedozvoljeno posjedovanje ispitnih materijala,
11. zamjena identiteta pristupnika.
 

(2) Mjere koje se izriču u slučajevima utvrđenoga prekršaja jesu:

a) opomena – kao upozorenje kod prvoga primijećenoga prekršaja od točke 1. do 7. stavka 1. ovoga članka
b) prekid dijela ispita ili ispita
c) poništavanje svih položenih ispita
 
KONTROLE NA ISPITU SU STROGE!!!
 
Mobiteli, bilježnice, torbe i drugo, ostavljaju se na posebnoj klupi unutar ispitne prostorije.
Sanitarni prostor se kontrolira prije i za vrijeme ispita. Zbog nepoštivanja pravila moguće je isključenje s ispita. 
U slučaju teških povreda Pravilnika (npr. krađa ispitnog materijala) pristupniku je zabranjeno polaganje ispita sljedeće dvije godine, a slijedi i kazneni postupak i plaćanje velikog troška.